@ประกาศด่วน@

 คู่มือแนวทางแผนปี 2560 คลิก

ประกาศ!!! ระบบจะตัดผลงานประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 จึงขอให้หน่วยงานบันทึกผลการดำเนินงานเข้าในระบบภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เท่านั้น

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ ประจำ เดือนกันยายน (อัพเดท 27 กันยายน 2559 )   คลิก
 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำ เดือนกันยายน  (อัพเดท 20 กันยายน 2559 )
คลิก


 

การตรวจสอบแผนประจำปี 2560 ที่บันทึกเข้าระบบ คลิก

ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TSIC2009  คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งการบันทึกข้อมูล   การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทด) ปี 2560 คลิก หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กองแผนงานฯ 02 2461935 

ขอความร่วมมือ หากหน่วยงานบันทึกแผนการดำเนินงานปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทราบด้วย ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก เพื่อจะได้นำแผนของหน่วยงานไปประมวลผลรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2560 ต่อไป  (สำหรับแผน พรบ.(รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย) หน่วยงานยังไม่ต้องบันทึก  ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะบันทึกให้เอง)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
  - บรรยายพิเศษ : ประเทศไทย 4.0 กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .PDF  
  - 
ศึกษา ทบทวน แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 .PPTX  .PDF
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2560 - 2564  .PPTX  .PDF 

 ด่วนที่สุด กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องประชุมวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ไฟล์แนบ 1  ไฟล์แนบ 2

  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จัดทำรายงานผลการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้องส่งให้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คลิก

แจ้งช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ คลิก

ด่วนที่สุด!!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องนโยบารัและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ทั้งนี้รบกวนแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 

1. หนังสือเชิญประชุม คลิก

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน/ไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. กรอบเป้าหมาย นผ.3.1 และ แบบฟอร์ม นผ. 3.2 คลิก

3. กรอบเป้าหมาย 3.1 (ใหม่ ปรับ ณ วันที่ 12/ก.ย./59) คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  วันที่ 8  - 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพ   กรุณาแจ้งชื่อภายในวันที่ 6 กันยายน 2559 

เอกสารประกอบการประชุม คลิก

รายละเอียด หนังสือเชิญ คลิก

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม คลิก

  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม "ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"  คลิก  กรุณาแจ้งชื่อภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 

 ด่วนที่สุด ขอแจ้งเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ยกระดับผู้ประกอบอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก
หนังสือจากอธิบดี คลิก
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก คลิก
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการประกอบอาหารไทย คลิก

ช่องทางการรายงานผลฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน คลิก

 ข้อมูล ผลการประเมินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 ที่จัดสัมมนาในวันที่ 22-23 ส.ค. 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ มี รายละเอียดดังนี้ คลิก

 มอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (Administrator) รายละเอียด คลิก

 ด่วน! ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 รายละเอียด คลิก 

 รายงานข้อมูลการฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล คลิก

 แจ้งรายชื่อ ประชุมการทบทวนข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2559  ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เวลา 9.30 - 16.30 น. คลิก (id =73) (เฉพาะส่วนกลางเท่านั้น)

 ด่วน! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอผลการประเมินโครการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 แจ้งรายชื่อ ภายในวันที่  18  สิงหาคม  2559  รายละเอียด คลิก

 แก้ไข!!!!! แจ้งการปรับเป้าหมายและปรับโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 10 จังหวัด ดังต่อไปนี้ ศพจ.ตราด, ศพจ.สระแก้ว, ศพจ.กาญจนบุรี, ศพจ.หนองคาย, ศพจ.นครพนม, ศพจ.มุกดาหาร, ศพจ.ตาก, ศพจ.เชียงราย, ศพจ.สงขลา และศพจ.นราธิวาส 

หนังสือจากอธิบดี คลิก

เอกสารร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับแก้ไข 15/08/2559) คลิก

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

 แจ้งปรับชื่อหน่วยงานในระบบสารสนเทศ คลิก

 เอกสารเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  คลิก

จ้งประกาศรายชื่อสถานประกอบการดีเด่น  คลิก

 แจ้งเรื่องการย้ายแผนการฝึก/ทดสอบ  คลิก

 ขอให้หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ศพจ. ฉะเชิงเทรา ศพจ. นนทบุรี ศพจ. สระบุรี  สพน.ชส. ตรวจสอบแผนการฝึกในระบบรายงานผล รายละเอียด คลิก

 ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามไฟล์แนบ คลิก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC2009  ส่วนสถานประกอบกิจการใดทึ่ถูกจัดกลุ่มไว้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน TSIC2009 เช่นกัน

 เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และระบบคลังข้อมูล รายละเอียด คลิก

แจ้ง เรื่อง การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม.(TSIC 2009=> คลิก   อธิบายการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล คลิก

 ขอให้รายงานผลการมีงานทำและประสานงานกับกรมการจัดหางานแจ้งข้อมูลของผู้มีความประสงค์หางานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามเอกสารแนบท้าย คลิก

 เอกสารแบบสำรวจ

หนังสือกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ที่ รง 0403/ว.0797 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
เรื่อง ขอส่งเอกสารแบบสำรวจประเมินผลความพึงพอใจโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 => คลิก PDF 


1) ชุดที่ 1 แบบสำรวจสำหรับ พนักงานผู้ร่วมโครงการ => คลิก Doc คลิก PDF

2) ชุดที่ แบบสำรวจสำหรับ เจ้าของหรือผู้บริหาร =>  คลิก Doc คลิก PDF

3) ชุดที่ 3 แบบสำรวจสำหรับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมที่เป็นผู้ควบคุมและผู้ประสานงาน  => คลิก Doc / คลิก PDF

4) ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนแบบสำรวจที่ใช้ในโครงการ ฯ => คลิก PDF

5) วิธีการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจลงในระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Datacenter) => คลิก PDF

 หนังสือข้อสั่งการเพื่อปรับทิศทางในการทำงาน ตามเอกสารแนบท้าย คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! แบบฟอร์มประกอบการปรับแผนปี 2560

1. โครงการ 6 คลัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรม ปี 2560 คลิก

2. แบบฟอร์มแผนประชุมวันที่ 30-31 พ.ค. 2559 คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งเรื่องการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามตัวชี้วัดฯ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 2/2559 ตัวที่ 3  (บันทึกผลภายใน 15 วันหลังจากวันเริ่มเปิดฝึก) โดยจะวัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  - 30 กันยายน 2559 รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากประกาศของกองการเจ้าหน้าที่ ตามลิงค์นี้ คลิก

 ด่วนที่สุด!!! ขอให้ สพภ./ศพจ./ศพร. เร่งรัดการส่งข้อมูลการปรับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถฯ รายละเอียด 

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก

2. หลักสูตรพร้อมเอกสารแนบ คลิก

3. แบบปรับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถ คลิก

และส่งมาที่ planandproject@dsd.go.th (ฝ่ายแผนงานฯ กองแผนงานและสารสนเทศ) ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวมนำเรียนท่านผู้บริหารต่อไป 

 หนังสือแจ้งการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

 ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลกำลังพล เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ต่อไป

         รายละเอียด 1.หนังสือ คลิก 2.ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกำลังพล คลิก

หากเข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่

 เพื่อประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมาย กองแผนงานและสารสนเทศของแจ้งหลักสูตรที่ควรดำเนินการฝึกโครงการ (รายการ) ยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster และNew Engine of Growth ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามที่แนบ คลิก

 ชี้แจงเรื่องไฟล์ รายชื่อคนเข้าอบรม ของการยื่นรับรองหลักสูตรในระบบ e service คลิก

 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอแจ้งเรื่องข้อสั่งการข้อมูลวิทยากรฝึกอบรมและทะเบียนเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

ด่วนที่สุด*** กองแผนงานและสารสนเทศขอความร่วมมือให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/AHRDA  สำรวจเป้าหมาย เป้าหมายร่างโครงการ (รายการ) ยกระดับแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster และ New Engine of Growth ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 ส่งได้ที่ Email: planandproject@dsd.go.th หรือ planandproject@hotmail.com เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอผู้บริหารต่อไป รายละเอียด 1.หนังสือ คลิก 2.ร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก 3.ร่างโครงการ คลิก 4.ความต้องการเป้าหมายโครงการ คลิก

  ด่วนที่สุด กองส่งเสริมฯขอแจ้งเรื่อง จำนวนเป้าหมายและการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.4 ประจำปี 2559 คลิก

 ด่วนที่สุด กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0402/ว0438 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) เพื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา /ศพจ.นราธิวาส/ ศพจ.ปัตตานี/ศพจ.ยะลา  ใช้เป็นคู่มือแนวทางในการเบิกจ่ายค่าเครื่องมือฯ ดังกล่าว คลิก

 ด่วนที่สุด กระทรวงแรงงานได้ประชุมกระทรวง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าตามห้วงเวลาที่กำหนด ในการนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอให้ท่านจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทะเล และการผลิตอาหารทะเล (ถ้ามี) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งข้อมูล  ให้กองแผนงานและสารสนเทศ ที่ Email:planandproject@dsd.go.th ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และรายงานผลการดำเนินการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบด้วย   รายละเอียด คลิก

 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ข้อมูลในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิก โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปงาน/แผนงาน/โครงการด้าน ICT ที่ใช้งบประมาณ ปี 2558 ที่ คลิก พร้อมแนบใบสั่งซื้อและส่งกลับมาที่ e-mail : wanchai@dsd.go.th  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อรวบรวมเสนอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน  ต่อไป

         ศูนย์ IT ยังไม่ได้รับข้อมูล จากหน่วยงาน : 8 หน่วยงาน (ศพจ. นนทบุรี, สระบุรี, ระยอง, ประจวบคีรีขันธ์, ชัยภูมิ, นครพนม, กระบี่, ปัตตานี)

แจ้ง เรื่อง การบริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application)

-หนังสือพร้อมคู่มือการใช้งาน ระบบ Moblie App คลิก

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งแนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในระดับหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรมรองรับประชาคมอาเซียน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 คลิก

 ข้อสั่งการเรื่อง การรายงานผลการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ผ่านระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  คลิก

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้ทุกหน่วยงานดาวน์โหลด เอกสาร และ หนังสือขอความร่วมมือ ในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2558 ที่ลิงค์ คลิก  

 แจ้ง สพภ. ศพจ. และ ศพร.กทม. การขอเพิ่มงบประมาณดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียดตามหนังสือแนบ คลิก ส่งข้อมูลจำนวนงบประมาณพร้อมจำนวนเป้าหมายเพิ่มเติม กลับภายในวัน 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ e-mail : planandproject@dsd.go.th

 แจ้ง สพภ. ศพจ. และ ศพร.กทม. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ และขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ รายละเอียดพร้อมเอกสารแนบ /1. หนังสือจากอธิบดี คลิก /2. เอกสารคู่มือ ดาวโหลด

แจ้งการ เตรียมความพร้อมข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

-หนังสือพร้อมคู่มือการเข้าถึงข้อมูล คลิก 

-ผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงาน คลิก

ให้ สพภ. และ ศพจ. ส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้สำนักงานเลขานุการกรมฯแทนกองแผนงานฯ ตามเอกสารแนบท้าย คลิก

 ให้ สพภ. และ ศพจ. แจ้งรายการอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจำนวน โดยใช้ตามเกณฑ์ ICT ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ ถึงศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ e-mail: itsupport@dsd.go.th ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

หนังสือบันทึกข้อความพร้อมแบบฟอร์มรายการอุปกรณ์เครือข่าย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558  

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเช่าอินเตอร์เน็ตที่เป็นแบบ ADSL FTTX ให้กับทุกหน่วยงาน เป็นค่าเช่าสำหรับรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งได้แจ้งให้กองคลังจัดสรรงบประมาณให้แล้ว รายละเอียดตาม เอกสารดาวน์โหลด  เงินที่จัดสรรจะได้รับภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559


 ขยายเวลารับสมัครใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

ขอความร่วมมือใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

รายละเอียดพร้อมเอกสารแนบ 1.หนังสือจากอธิบดี คลิก / 2.แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิก / 3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คลิก / 4.ชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานกรมพัฒฯ คลิก / 5.คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป คลิก/ 6.คู่มือใช้งานกับ Android, Iphone, Ipad และอื่นๆ คลิก และกรุณาส่งกลับมาที่ e-mail : itp.it.pid@dsd.go.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเรื่องการรายงานผล สท.2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิก

เรียน  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังนี้
1.การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรด้วย Own Cloud
2.การพัฒนา Mobile Application สำหรับใช้งานข้ามแพทฟอร์มด้วย Lonic Framework
3.การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ Web Application

ขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แจ้ง ชื่อ - สกุล พร้อมหลักสูตรที่ต้องการอบรม

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ E-mail virat.pu@sipa.or.th,virat04@gmail.com Tel:08 1614 4141

 กองแผนงานและสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการใช้เครือข่ายภายใน (อินทราเนต์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครือข่าย (อินทราเน็ต) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559 สำหรับใช้เป็นเครือข่ายหลักในการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบสื่อสารข้อมูลต่างๆผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตลดลง กองแผนงานและสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเช่าอินเตอร์เน็ตที่เป็นแบบ ADSL FTTX เท่านั้น ให้กับทุกหน่วยงาน เป็นค่าเช่าสำหรับเดือน เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร Download

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการสำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ADSL , FTTX  ภายในจังหวัด หากไม่เพียงพอให้แจ้งกลับ  ด่วน (ภายในวันที่ 1 ก.พ. 59) ที่ Email : itsupport@dsd.go.th โทรศัพท์ 02 246 1936

 ด่วนที่สุด!!! ขอให้ สพภ./ศพจ./ศพร. เร่งรัดการส่งข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ 10คลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล

รายละเอียด คลิก และส่งมาที่ planandprojet@hotmail.com (ฝ่ายแผนงานฯ กองแผนงานและสารสนเทศ) ภายใน วันที่ 27 มกราคม 2559 เพื่อรวบรวมนำเรียนท่านผู้บริหารต่อไป 

 Download  แบบสำรวจสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เฉพาะตำแหน่งงาน) และกรุณาส่งกลับมาที่ e-Mail : logistics@dsd.go.th


 Download  แบบสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สำหรับสถานประกอบการ) และกรุณาส่งกลับมาที่ e-Mail : logistics@dsd.go.th


ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม ประเมินโครงการปี 58 ระหว่างวันที่ 14 -22 มกราคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ (กลุ่ม 2) คลิก และ รายชื่อผู้ควบคุมงาน(กลุ่ม 3) คลิก 

ที่ตอบแบบสอบถาม มาแล้ว หากยังไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาบันทึกใหม่อีกครั้ง รวมถึงหน่วยงานที่ยังบันทึกไม่เสร็จ ขอความร่วมมือบันทึกให้เสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (เฉพาะกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3)
 การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 การบันทึกแผนที่ปรับแก้ไขตามนโยบายรัฐบาลในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

ตามหนังสือที่ รง 0402/ว00009 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 กองแผนงานและสารสนเทศขอความร่วมมือหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ 10 คลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล และ 13 กลุ่มกิจการในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอให้ใช้หลักสูตรขอ สพท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ประกอบการปรับแผนฯ ดังกล่าว  คลิกดาวนโหลดหลักสูตร
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการตามภารกิจรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม 10 คลัสเตอ       กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแบบฟอร์ม คลิก ส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ได้ที่ Planandproject@hotmail.com  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559  

 แจ้งข้อมูลทะเบียนทหารกองประจำการ คลิก


 แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เงินกันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด คลิก


ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกผลข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด คลิก
 
กองแผนงานและสารสนเทศขอจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้กับทุกหน่วยงานต่อไปอีก ๓ เดือน (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๙) เอกสารดาวน์โหลด


การรายงานงบการเงินและการรายงานผลรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดือนธันวาคม 2558 ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบผ่าน link. eit.dsd.go.th/cat3 จากเดิม วันที่ 3 ของเดือนถัดไป เป็นวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   ทั้งนี้ เฉพาะรายงานงบการเงินและรายงานผลรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

 มอบหมายการใช้งานระบบสารสนเทศ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียด คลิก 

 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม สำหรับพนักงาน สถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม /เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 รายละเอียด คลิก 


 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งเรื่องการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามตัวชี้วัดฯ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 1/2559 ตัวที่ 3  (บันทึกผลภายใน 15 วันหลังจากวันเริ่มเปิดฝึก) โดยจะวัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 15 มีนาคม 2559 รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากประกาศของกองการเจ้าหน้าที่ ตามลิงค์นี้ คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งแก้ไขคำนิยามใน  กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด คลิก

 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งผลงานสำคัญประจำสัปดาห์ รายละเอียด  คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้ง เรื่อง การอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รายละเอียด คลิก

การบันทึกข้อมูลทดสอบมาตรฐานที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯเอกชน รายละเอียดคลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งการจัดทำเป้าหมายตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฯ รายละเอียด คลิก

ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ /สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกเป้าหมายตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คลิกดาวน์โหลดแผนปี 59) ในระบบ http://datacenter.dsd.go.th.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่16 พฤศจิกายน 2558 

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ปรับปรุง (update) ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน ระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปี 2559 คลิก

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด กรอกแบบสอบถามเพื่อทบทวนความเหมาะสมในการเช่าระบบเครือข่ายInternet เพื่อใช้ประกอบการจัดงบเช่าเน็ตปี 59 และ ประกอบการติดตั้งการใช้อินทราเน็ต GIN ของ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ตามแบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด2 ส่งข้อมูล .docx , .pdf ที่ email:ITsupport@dsd.go.th เอกสารดาวน์โหลด1 เอกสารดาวน์โหลด2 (หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายในหน่วยงานที่ต้องการ)


8.ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้บันทึกแผนให้ครบทั้ง 4  ไตรมาส และสำหรับ 6 เดือนแรกขอให้บันทึกแผนฯ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองคลัง และ ขอให้บันทึกแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด คลิก

7.กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รายละเอียด คลิก
6.ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดคลิก

5.เอกสาร บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2559 คลิก

 5.การดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด คลิก
4.แจ้งแนวทางในการเช่าอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2559  คลิก

1. ระบบรายงานข้อมูลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (cat3,cat4,cat5) คลิก

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน