@ประกาศด่วน@

ด่วนที่สุด   ขอความร่วมมือตรวจสอบเลขหมายประจำเครื่อง (Serial Number) ของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2556  รายละเอียด คลิก
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเรื่องการยืนยันยอดหนี้ รายละเอียด คลิก
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการรับเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558   ประจำเดือน สิงหาคม ผ่านระบบออนไลน์ คลิก ภายในวันที่  2  กันยายน  2558   ทั้งนี้ หน่วยงานด้งต่อไปนี้  คลิก  ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ต.ค. 57 - ก.ค.58 และยอดประมาณการค่าใช้จ่าย ส.ค - ก.ย. 58 ของหน่วยงาน ตามลิงค์นี้ ก่อน ดำเนินการกรอกข้อมูลเดือนสิงหาคม  
แจ้งด่วนที่สุด  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความกรุณาหน่วยงาน ตรวจสอบ ความถูกต้องของยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ต.ค. 57 - ก.ค.58 และยอดประมาณการค่าใช้จ่าย ส.ค - ก.ย. 58 ของหน่วยงานโดยด่วน  รายละเอียด คลิก
แจ้งด่วนที่สุด  กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ของการเบิกจ่าย     ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 -12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก   
 แนวทางการเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2559 คลิก

 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ตัวเลขจำนวนผู้เข้าฝึก/ทดสอบ ให้ตรงกับ จำนวนผู้สมัครเข้ารุ่น ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกดูรูป หากไม่ตรงและต้องการแก้ไข โปรดดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  
 ขอให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ผ่านทางระบบฯ โดยคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. 
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการใช้ระบบริหารจัดการคลังข้อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด คลิก
 ด่วน!!! กองแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558  ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  รายละเอียดคลิก มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งรายชื่อให้กองแผนงานและสารสนเทศ  และขอให้ส่งหนังสือเชิญนี้ต่อให้เครือข่าย ของท่านทราบด้วย   ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ คลิก
ช่องทางการคีย์ข้อมูลเป้าหมายเพิ่มเติมของมาตรฐานฯ โดยสามารถคีย์ข้อมูลใน ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน โดยให้บันทึกเป้าหมายเพิ่มเติม เป็น 0 ส่วนของผลงานให้บันทึกตามความเป็นจริง 
 
 กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งผังการรายงานผลการดำเนินงานที่มีกำหนดระยะเวลาของแต่ละหน่วยงาน (ภายใน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ คลิก

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน