ประกาศ

 1. ตัวชี้วัดที่ 8 มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก

2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการยกเว้นการนำผลการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มาคิดคะแนนตัวชี้วัดผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์ (ร้อยละของจำนวนรุ่นที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถบันทึกผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบในระบบบริการตามภารกิจกรมฯได้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบฯ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร.02 2451859   ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงต้องบันทึกผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบตามปกติ

3. ขอความร่วมมือ ให้ admin ของหน่วยงาน ที่มี เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามา หรือ ย้ายออกไป ทำให้รายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของระบบกำหนดสิทธิ์ในปัจจุบัน ทำการแจ้งรายชื่อที่เปลียนแปลงได้ที่นี่ คลิก เพื่อจะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูล ต่อไป

4. ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน โครงการจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   โดยแจ้งผ่านระบบได้ที่นี่  คลิก  อนึ่ง สำหรับท่านที่แจ้งชื่อมาทางโทรสารหรือทางอื่นๆ เช่น facebook , line มาให้กับทางกองแผนฯแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม คลิก เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้ดูแลระบบต่อไป

5. ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse 1 & 2) KPI12 จะ Update ข้อมูลให้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จะทำการปิดระบบ เวลา 24.00 น


สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน