@ประกาศด่วน@

 แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่อง รายละเอียด คลิก

แจ้งหนังสือเวียนการเสนอความเห็นตามมติผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557  คลิก

ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงาน รายงานผล
จำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545  ประจำเดือนธันวาคม 2557ผ่านทางลิงค์
http://115.31.139.56/~exp/index.php  คลิก
ภายในวันที่8มกราคม2558 เนื่องจากระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล    
อนึ่ง   ขอความกรุณาให้ทุกหน่วยงาน  รายงานผลย้อนหลังของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2557 ที่ผ่านมาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยตามลิงค์ที่กล่าวข้างต้น

 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 1 / 2558 ตัวที่ 3 (การบันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากเปิดฝึก/ทดสอบ) เริ่มคิดตัวชี้วัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึก/ทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558  (หลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึกก่อนหน้าวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2558  ไม่นำมาคิดตัวชี้วัด)  หน่วยงานสามารถติดตามผลการบันทึกได้จากคลังข้อมูล 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -245 1859

การบันทึกข้อมูลรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึก สามารถบันทึกในระบบรายงานผลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แจ้งผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิก

 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว งบกันเหลื่อมปี 2557 คลิก

ขอความกรุณาศูนย์ฯ/สถาบันฯ ตรวจสอบการบันทึกแผน/เป้าหมาย ปี 2558 ในระบบรายงานผล คลิก

 ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งปม. 2557 คลิก

แจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน คลิก

แจ้งเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด คลิก

ขยายเวลาการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

ขอความร่วมมือส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การบันทึกผลการดำเนินงานเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากการเปิดฝึก/ทดสอบ ยังไม่เริ่มต้นนับ จนกว่าจะมีการประกาศตัวชี้วัดผู้อำนวยการปี 2558 จากกรมฯ

แจ้งการปรับรายละเอียดการคำนวณงบประมาณโครงการ ตามผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน  อ่านรายละเอียดคลิก

 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด คลิก

http://115.31.139.33/DSDORCL/Training/Mix

หนังสือแจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิก  

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบันทึกผล เช่น เจ้าหน้าที่แผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นต้น ติดต่อประสานเรื่อง Username และ Password (เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมี Username เป็นของตนเอง จะไม่ใช้ Username ร่วมกันอีกแล้ว) ที่จะต้องใช้ Log in เข้าระบบรายงานผล(คีย์ข้อมูลระบบใหม่) กับทางผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน ซึ่ง Username ที่เคยใช้กับระบบบริการตามภารกิจ(คีย์ข้อมูลระบบเก่า)จะไม่สามารถนำมาใช้กับระบบใหม่ได้ 
 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ที่ คลังข้อมูล 1 แถบ KPI 12  สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน