@ประกาศด่วน@

ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามเพื่อทบทวนความเหมาะสมในการเช่าระบบเครือข่ายInternet ตามแบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด2 โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 14 ตุลาคม ๒๕๕๘ที่ email:ITsupport@dsd.go.th 

เอกสารดาวน์โหลด1 เอกสารดาวน์โหลด2


8.ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้บันทึกแผนให้ครบทั้ง 4  ไตรมาส และสำหรับ 6 เดือนแรกขอให้บันทึกแผนฯ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองคลัง และ ขอให้บันทึกแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด คลิก

7.กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รายละเอียด คลิก
6.ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดคลิก

5.เอกสาร บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2559 คลิก

 5.การดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด คลิก
4.แจ้งแนวทางในการเช่าอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2559  คลิก

3. แจ้งหน่วยงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (เงินกันงบประมาณ 2557)  รายละเอียด  คลิก

2. ตรวจสอบค่าคะแนนตัวชี้วัด 3.4.1 และ 3.4.2 คลิก

1. ระบบรายงานข้อมูลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (cat3,cat4,cat5) คลิก

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน