ประกาศ

 1. ขอความร่วมมือ ให้ admin ของหน่วยงาน ที่มี เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามา หรือ ย้ายออกไป ทำให้รายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของระบบกำหนดสิทธิ์ในปัจจุบัน ทำการแจ้งรายชื่อที่เปลียนแปลงได้ที่นี่ คลิก เพื่อจะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูล ต่อไป

2. ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน โครงการจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557   โดยแจ้งผ่านระบบได้ที่นี่  คลิก 

3. อนึ่ง สำหรับท่านที่แจ้งชื่อมาทางโทรสารหรือทางอื่นๆ เช่น facebook , line มาให้กับทางกองแผนฯแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม คลิก เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้ดูแลระบบต่อไป

4. ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse 1 & 2) KPI12 จะ Update ข้อมูลให้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จะทำการปิดระบบ เวลา 24.00 น


สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน