@ประกาศด่วน@

 กองแผนงานและสารสนเทศ ขอให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจราชการเพิ่มเติมตามข้อสั่งการ ตามแบบ รง. 8-1 ถึง รง. 8-5 รายละเอียด คลิก

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผ่านระบบออนไลน์  คลิก ภายในวันที่  3  สิงหาคม 2558  เวลา 16.30 น. 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเรื่องการรายงานผลการรับเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก

ตามหนังสือของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ที่ รง0403/ว1222 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดผลการคำเนินงานตามตัวชี้วัดภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Datacenter) ยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่ยังนำเข้าข้อมูลรายงานผลไม่ครบอีก 18 แห่ง ดังนี้ สพภ.1, สพภ.3, สพภ.6, สพภ. 11, ศพจ.นนทบุรี, ศพจ.ปทุมธานี, ศพจ.พระนครศรีอยุธยา, ศพจ.ตราด, ศพจ.ปราจีนบุรี, ศพจ.ระยอง, ศพจ.สระแก้ว, ศพจ.นครปฐม, ศพจ.สมุทรสาคร, ศพจ.กาฬสินธ์, ศพจ.นครพนม, ศพจ.มุกดาหาร, ศพจ.ยโสธร, และศพจ.สุโขทัย ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จะดึงข้อมูลเวลา 13.00 น. เพื่อสรุปข้อมูลส่งเข้าประชุมกรมฯ 

ขอให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ผ่านทางระบบฯ โดยคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น. 

 ขอแจ้งข้อมูลทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียด คลิก

เอกสารการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e service ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 คลิก
 ขอความร่วมมือหน่วยงานแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรายละเอียดการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปีงบประมาณ 2559  คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 
 ด่วนที่สุด ขอให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ผ่านทางระบบฯ โดยคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
 
 ด่วนที่สุด ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง 0402/ว0906 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  กำหนดส่งแบบแจ้งความประสงค์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาก่อน 12.00 น.  ทางอีเมล์ planandproject@hotmail.com.  เพื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้ใช้ประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณ 2558  ต่อไป รายละเอียด คลิก
 ขอความร่วมมือมารับข้อมูลหลักสูตรและ Toolbox ด้านการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ รายละเอียด คลิก
ขอให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เข้าไปเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการในระบบกำหนดสิทธิ์ (ปัจจุบันเป็น นว.ชำนาญการพิเศษ) ให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน../ศูนย์... เพื่อให้แสดงผลในหน้ารายงาน/หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ตาม พรบ.ส่งเสริมฯได้ถูกต้อง วิธีการเปลียนทำตามลิงค์นี้  คลิก
กองแผนงานและสารสนเทศ  ขอส่งข้อมูลเบื้องต้นสรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อประกอบประกอบการปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก
 แจ้งหน่วยงานตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ 2558  คลิก
 แจ้งหน่วยงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (เงินกันงบประมาณ 2557)  รายละเอียด  คลิก
 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถาม เรื่อง การเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 58  รายละเอียด  คลิก
 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-service  คลิก
 แจ้งเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก
  กองแผนงานและสารสนเทศขอให้ท่านส่งแบบรายงานข้อมูลที่นอกเหนือจากการรายงานผลในระบบสารสนเทศตามปกติ เพื่อจะได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานในส่วนที่ยังไม่มี พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลในครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ขอให้ส่งรูปแบบเอกสารรายงานที่ต้องการเพิ่มไปให้กองแผนงานฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รายละเอียด คลิก
ด่วน!  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และวัสดุการฝึกภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด คลิก
กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งการปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2558)   คลิก
ด่วน! ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (คลิกดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม)  โดยแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่  ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)   คลิก
 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 2 / 2558 ตัวที่ 4 (การบันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากเปิดฝึก/ทดสอบ) เริ่มคิดตัวชี้วัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึก/ทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2558  ดังนั้น หลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึกก่อนหน้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และ หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2558  รวมถึงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ไม่นำมาคิดตัวชี้วัด (แต่ต้องบันทึกเข้าในระบบ) หน่วยงานสามารถติดตามผลการบันทึกได้จากคลังข้อมูล 1 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -245 1859 
ด่วน! ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกของ เดือนเมษายนและพฤษภาคม  คลิกที่นี่  โดยเดือนเมษายน ขอให้บันทึกด่วนภายในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ 
ด่วน! ขอให้หน่วยงานรายงานผลตัดยอดเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ 4 รายละเอียด คลิก
ด่วน! ขอให้หน่วยงานปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน -  กันยายน 2558) ในส่วนของการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รายละเอียด คลิก
ด่วน! ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse) เมื่อวันที่ 21 - 23 เมษายน 2558 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ  ในระบบรายงานผล  คลิก
ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกของ เดือนมีนาคม คลิกที่นี่ ส่วนเดือนเมษายนเป็นต้นไป รวมถึง ข้อมูลย้อนหลังเดือน ตุลาคม - มีนาคม ขอให้บันทึกในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
 ขอให้บันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึก ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการประมวลผลตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557
         ระบบพร้อมใช้งานแล้ว
              - บันทึกการเพิ่มสถานประกอบกิจการ
              - บันทึกการรับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย (ฝึกยกระดับ/เปลี่ยนสาขา) ยกเว้นฝึกเตรียมเข้าทำงาน ขอปรับปรุงก่อน
 แจ้งการเปิดใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่องเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. แจ้งหนังสือแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558   คลิก
2. แจ้งหนังสือรายละเอียดแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คลิก
3. แจ้งหนังสือสรุปประเด็นการหารือเพื่อติดตามผลความคืบหน้าข้อสั่งการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน  คลิก

 การใช้งานเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
             เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในข้อมูลในเว็บไซต์กรมฯ และเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบ รายละเอียด คลิก
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 คลิก 
แจ้งหนังสือเวียน เรื่อง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้แรงงานนอกระบบ คลิก

ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545  ประจำเดือนมกราคม 2558 ผ่านทางลิงค์ http://115.31.139.56/~exp/index.php  คลิก 
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 เนื่องจากระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล    

 หน่วยงานใดที่ดาวน์โหลดหนังสือเวียนแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558 ไปแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการปรับเนื้อหารายละเอียดภายในให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดาวน์โหลดใหม่

 แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่อง รายละเอียด คลิก

แจ้งหนังสือเวียนการเสนอความเห็นตามมติผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557  คลิก

 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 1 / 2558 ตัวที่ 3 (การบันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากเปิดฝึก/ทดสอบ) เริ่มคิดตัวชี้วัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึก/ทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558  (หลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึกก่อนหน้าวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2558  ไม่นำมาคิดตัวชี้วัด)  หน่วยงานสามารถติดตามผลการบันทึกได้จากคลังข้อมูล 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -245 1859

การบันทึกข้อมูลรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึก สามารถบันทึกในระบบรายงานผลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แจ้งผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิก

 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว งบกันเหลื่อมปี 2557 คลิก

ขอความกรุณาศูนย์ฯ/สถาบันฯ ตรวจสอบการบันทึกแผน/เป้าหมาย ปี 2558 ในระบบรายงานผล คลิก

 ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งปม. 2557 คลิก

แจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน คลิก

แจ้งเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด คลิก

ขยายเวลาการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

ขอความร่วมมือส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การบันทึกผลการดำเนินงานเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากการเปิดฝึก/ทดสอบ ยังไม่เริ่มต้นนับ จนกว่าจะมีการประกาศตัวชี้วัดผู้อำนวยการปี 2558 จากกรมฯ

แจ้งการปรับรายละเอียดการคำนวณงบประมาณโครงการ ตามผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน  อ่านรายละเอียดคลิก

 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด คลิก

http://115.31.139.33/DSDORCL/Training/Mix

หนังสือแจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิก  

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบันทึกผล เช่น เจ้าหน้าที่แผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นต้น ติดต่อประสานเรื่อง Username และ Password (เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมี Username เป็นของตนเอง จะไม่ใช้ Username ร่วมกันอีกแล้ว) ที่จะต้องใช้ Log in เข้าระบบรายงานผล(คีย์ข้อมูลระบบใหม่) กับทางผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน ซึ่ง Username ที่เคยใช้กับระบบบริการตามภารกิจ(คีย์ข้อมูลระบบเก่า)จะไม่สามารถนำมาใช้กับระบบใหม่ได้ 
 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ที่ คลังข้อมูล 1 แถบ KPI 12  

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน