@ประกาศด่วน@

แจ้งช่องทางบันทึกแผนและผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบของ สมฐคลิก 

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตอบแบบสำรวจความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 คลิก

 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้เข้าฝึก/ทดสอบ ที่ระบุก่อนสมัครเข้ารุ่น ให้ตรงกับจำนวนผู้เข้าฝึก/ทดสอบที่บันทึกเข้าระบบ  โดยตรวจสอบได้ที่ ระบบคลังข้อมูล 1 (คลิกดูรูป) หากไม่ตรงกัน กรุณาแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 27 กันยายน 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการยกเว้นการนำผลการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มาคิดคะแนนตัวชี้วัดผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์ (ร้อยละของจำนวนรุ่นที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถบันทึกผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบในระบบบริการตามภารกิจกรมฯได้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบฯ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร.02 2451859   ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงต้องบันทึกผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบตามปกติ

 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามตัวชี้วัดที่ ๘  ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ คลิก!

 เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  วันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย. ๕๗  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. คลิก

 เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการปรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ คลิก

  ตัวชี้วัดที่ ๘ มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก

ขอความร่วมมือ ให้ admin ของหน่วยงาน ที่มี เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามา หรือ ย้ายออกไป ทำให้รายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของระบบกำหนดสิทธิ์ในปัจจุบัน ทำการแจ้งรายชื่อที่เปลียนแปลงได้ที่นี่ คลิก เพื่อจะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูล ต่อไป

ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน โครงการจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   โดยแจ้งผ่านระบบได้ที่นี่  คลิก  อนึ่ง สำหรับท่านที่แจ้งชื่อมาทางโทรสารหรือทางอื่นๆ เช่น facebook , line มาให้กับทางกองแผนฯแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม คลิก เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้ดูแลระบบต่อไป

ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse 1 & 2) KPI12 จะ Update ข้อมูลให้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จะทำการปิดระบบ เวลา 24.00 น


สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน