@ประกาศด่วน@

 ขอความร่วมมือหน่วยงานแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรายละเอียดการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปีงบประมาณ 2559  คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 
 ด่วนที่สุด ขอให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ผ่านทางระบบฯ โดยคลิกที่นี่ ภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 12.00 น. 
 
 ด่วนที่สุด ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง 0402/ว0906 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  กำหนดส่งแบบแจ้งความประสงค์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาก่อน 12.00 น.  ทางอีเมล์ planandproject@hotmail.com.  เพื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้ใช้ประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณ 2558  ต่อไป รายละเอียด คลิก
 ขอความร่วมมือมารับข้อมูลหลักสูตรและ Toolbox ด้านการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ รายละเอียด คลิก
ขอให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เข้าไปเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการในระบบกำหนดสิทธิ์ (ปัจจุบันเป็น นว.ชำนาญการพิเศษ) ให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน../ศูนย์... เพื่อให้แสดงผลในหน้ารายงาน/หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ตาม พรบ.ส่งเสริมฯได้ถูกต้อง วิธีการเปลียนทำตามลิงค์นี้  คลิก
กองแผนงานและสารสนเทศ  ขอส่งข้อมูลเบื้องต้นสรุปรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อประกอบประกอบการปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิก
 แจ้งหน่วยงานตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมาณ 2558  คลิก
 แจ้งหน่วยงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (เงินกันงบประมาณ 2557)  รายละเอียด  คลิก
 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตอบแบบสอบถาม เรื่อง การเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  ปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 58  รายละเอียด  คลิก
 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-service  คลิก
 แจ้งเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิก
  กองแผนงานและสารสนเทศขอให้ท่านส่งแบบรายงานข้อมูลที่นอกเหนือจากการรายงานผลในระบบสารสนเทศตามปกติ เพื่อจะได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานในส่วนที่ยังไม่มี พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลในครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ขอให้ส่งรูปแบบเอกสารรายงานที่ต้องการเพิ่มไปให้กองแผนงานฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รายละเอียด คลิก
ด่วน!  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และวัสดุการฝึกภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด คลิก
กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งการปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2558)   คลิก
ด่วน! ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (คลิกดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม)  โดยแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่  ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)   คลิก
 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 2 / 2558 ตัวที่ 4 (การบันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากเปิดฝึก/ทดสอบ) เริ่มคิดตัวชี้วัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึก/ทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2558  ดังนั้น หลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึกก่อนหน้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และ หลังจากวันที่ 15 กันยายน 2558  รวมถึงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ไม่นำมาคิดตัวชี้วัด (แต่ต้องบันทึกเข้าในระบบ) หน่วยงานสามารถติดตามผลการบันทึกได้จากคลังข้อมูล 1 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -245 1859 
ด่วน! ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกของ เดือนเมษายนและพฤษภาคม  คลิกที่นี่  โดยเดือนเมษายน ขอให้บันทึกด่วนภายในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ 
ด่วน! ขอให้หน่วยงานรายงานผลตัดยอดเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ 4 รายละเอียด คลิก
ด่วน! ขอให้หน่วยงานปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน -  กันยายน 2558) ในส่วนของการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รายละเอียด คลิก
ด่วน! ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse) เมื่อวันที่ 21 - 23 เมษายน 2558 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ  ในระบบรายงานผล  คลิก
ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกของ เดือนมีนาคม คลิกที่นี่ ส่วนเดือนเมษายนเป็นต้นไป รวมถึง ข้อมูลย้อนหลังเดือน ตุลาคม - มีนาคม ขอให้บันทึกในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
 ขอให้บันทึกข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึก ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการประมวลผลตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557
         ระบบพร้อมใช้งานแล้ว
              - บันทึกการเพิ่มสถานประกอบกิจการ
              - บันทึกการรับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย (ฝึกยกระดับ/เปลี่ยนสาขา) ยกเว้นฝึกเตรียมเข้าทำงาน ขอปรับปรุงก่อน
 แจ้งการเปิดใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่องเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. แจ้งหนังสือแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558   คลิก
2. แจ้งหนังสือรายละเอียดแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คลิก
3. แจ้งหนังสือสรุปประเด็นการหารือเพื่อติดตามผลความคืบหน้าข้อสั่งการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน  คลิก

 การใช้งานเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
             เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในข้อมูลในเว็บไซต์กรมฯ และเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบ รายละเอียด คลิก
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ปีงบประมาณ 2558 คลิก 
แจ้งหนังสือเวียน เรื่อง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้แรงงานนอกระบบ คลิก

ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลจำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545  ประจำเดือนมกราคม 2558 ผ่านทางลิงค์ http://115.31.139.56/~exp/index.php  คลิก 
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 เนื่องจากระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล    

 หน่วยงานใดที่ดาวน์โหลดหนังสือเวียนแผนพัฒนากำลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558 ไปแล้ว ขอให้ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการปรับเนื้อหารายละเอียดภายในให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดาวน์โหลดใหม่

 แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่อง รายละเอียด คลิก

แจ้งหนังสือเวียนการเสนอความเห็นตามมติผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557  คลิก

 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 1 / 2558 ตัวที่ 3 (การบันทึกข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากเปิดฝึก/ทดสอบ) เริ่มคิดตัวชี้วัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึก/ทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558  (หลักสูตรที่มีวันเริ่มฝึกก่อนหน้าวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2558  ไม่นำมาคิดตัวชี้วัด)  หน่วยงานสามารถติดตามผลการบันทึกได้จากคลังข้อมูล 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 -245 1859

การบันทึกข้อมูลรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึก สามารถบันทึกในระบบรายงานผลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ แจ้งผ่านระบบแจ้งปัญหา คลิก

 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว งบกันเหลื่อมปี 2557 คลิก

ขอความกรุณาศูนย์ฯ/สถาบันฯ ตรวจสอบการบันทึกแผน/เป้าหมาย ปี 2558 ในระบบรายงานผล คลิก

 ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งปม. 2557 คลิก

แจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน คลิก

แจ้งเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด คลิก

ขยายเวลาการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

ขอความร่วมมือส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การบันทึกผลการดำเนินงานเข้าระบบภายใน 15 วันหลังจากการเปิดฝึก/ทดสอบ ยังไม่เริ่มต้นนับ จนกว่าจะมีการประกาศตัวชี้วัดผู้อำนวยการปี 2558 จากกรมฯ

แจ้งการปรับรายละเอียดการคำนวณงบประมาณโครงการ ตามผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน  อ่านรายละเอียดคลิก

 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบันทึกแผน/เป้าหมาย การดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ทุกผลผลิต/กิจกรรม เข้าสู่ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คีย์ข้อมูล) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด คลิก

http://115.31.139.33/DSDORCL/Training/Mix

หนังสือแจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิก  

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบันทึกผล เช่น เจ้าหน้าที่แผน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นต้น ติดต่อประสานเรื่อง Username และ Password (เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมี Username เป็นของตนเอง จะไม่ใช้ Username ร่วมกันอีกแล้ว) ที่จะต้องใช้ Log in เข้าระบบรายงานผล(คีย์ข้อมูลระบบใหม่) กับทางผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน ซึ่ง Username ที่เคยใช้กับระบบบริการตามภารกิจ(คีย์ข้อมูลระบบเก่า)จะไม่สามารถนำมาใช้กับระบบใหม่ได้ 
 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ที่ คลังข้อมูล 1 แถบ KPI 12  
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน