@ประกาศด่วน@

แจ้งช่องทางบันทึกแผนและผลการฝึกอบรมของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ในกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมและอื่นๆ คลิก 

แจ้งช่องทางบันทึกแผนและผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบของ สมฐคลิก 

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้เข้าฝึก/ทดสอบ ที่ระบุก่อนสมัครเข้ารุ่น ให้ตรงกับจำนวนผู้เข้าฝึก/ทดสอบที่บันทึกเข้าระบบ  โดยตรวจสอบได้ที่ ระบบคลังข้อมูล 1 (คลิกดูรูป) หากไม่ตรงกัน กรุณาแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 27 กันยายน 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการยกเว้นการนำผลการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มาคิดคะแนนตัวชี้วัดผู้อำนวยการสถาบัน/ศูนย์ (ร้อยละของจำนวนรุ่นที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถบันทึกผลการคัดเลือกเข้าฝึก/ทดสอบในระบบบริการตามภารกิจกรมฯได้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่เปิดฝึกอาชีพ/ฝึกอบรม/ทดสอบฯ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร.02 2451859   ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงต้องบันทึกผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบตามปกติ

  ตัวชี้วัดที่ ๘ มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก

ขอความร่วมมือ ให้ admin ของหน่วยงาน ที่มี เจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามา หรือ ย้ายออกไป ทำให้รายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของระบบกำหนดสิทธิ์ในปัจจุบัน ทำการแจ้งรายชื่อที่เปลียนแปลงได้ที่นี่ คลิก เพื่อจะได้แจ้งปรับปรุงข้อมูล ต่อไป

ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน รอบ 12 เดือน ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse 1 & 2) KPI12 จะ Update ข้อมูลให้ทุกวัน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 จะทำการปิดระบบ เวลา 24.00 น


สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน