@ประกาศด่วน@

 ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลและมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2558 รายละเอียด คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งแก้ไขคำนิยามใน  กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด คลิก

 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งผลงานสำคัญประจำสัปดาห์ รายละเอียด  คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้ง เรื่อง การอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รายละเอียด คลิก

 

การบันทึกข้อมูลทดสอบมาตรฐานที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯเอกชน รายละเอียดคลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งการจัดทำเป้าหมายตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฯ รายละเอียด คลิก

ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ /สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกเป้าหมายตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คลิกดาวน์โหลดแผนปี 59) ในระบบ http://datacenter.dsd.go.th.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่16 พฤศจิกายน 2558 

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ปรับปรุง (update) ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน ระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปี 2559 คลิก

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด กรอกแบบสอบถามเพื่อทบทวนความเหมาะสมในการเช่าระบบเครือข่ายInternet เพื่อใช้ประกอบการจัดงบเช่าเน็ตปี 59 และ ประกอบการติดตั้งการใช้อินทราเน็ต GIN ของ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ตามแบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด2 ส่งข้อมูล .docx , .pdf ที่ email:ITsupport@dsd.go.th เอกสารดาวน์โหลด1 เอกสารดาวน์โหลด2 (หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายในหน่วยงานที่ต้องการ)


8.ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้บันทึกแผนให้ครบทั้ง 4  ไตรมาส และสำหรับ 6 เดือนแรกขอให้บันทึกแผนฯ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองคลัง และ ขอให้บันทึกแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด คลิก

7.กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รายละเอียด คลิก
6.ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดคลิก

5.เอกสาร บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2559 คลิก

 5.การดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด คลิก
4.แจ้งแนวทางในการเช่าอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2559  คลิก

3. แจ้งหน่วยงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (เงินกันงบประมาณ 2557)  รายละเอียด  คลิก

2. ตรวจสอบค่าคะแนนตัวชี้วัด 3.4.1 และ 3.4.2 คลิก

1. ระบบรายงานข้อมูลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (cat3,cat4,cat5) คลิก

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน