@ประกาศด่วน@

ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัด...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิ๊ก

2. เอกสารการทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน คลิ๊ก

 ประกาศ!!! ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคะแนน ตามตัวชี้วัด KPI12  ได้ที่คลังข้อมูล 1 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าภาพตัวชี้วัด

 ด่วนที่สุด การของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่  12  ตุลาคม  2559  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)

หนังสือ

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าเกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท


 หนังสือจากอธิบดี คลิก 

คู่มือแนวทางแผนปี 2560 คลิก

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ ประจำ เดือนกันยายน (อัพเดท 27 กันยายน 2559 )   คลิก

 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำ เดือนกันยายน  (อัพเดท 30 กันยายน 2559 ) คลิก


 

การตรวจสอบแผนประจำปี 2560 ที่บันทึกเข้าระบบ คลิก

ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TSIC2009  คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งการบันทึกข้อมูล   การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทด) ปี 2560 คลิก หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กองแผนงานฯ 02 2461935 

ขอความร่วมมือ หากหน่วยงานบันทึกแผนการดำเนินงานปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทราบด้วย ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก เพื่อจะได้นำแผนของหน่วยงานไปประมวลผลรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2560 ต่อไป  (สำหรับแผน พรบ.(รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย) หน่วยงานยังไม่ต้องบันทึก  ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะบันทึกให้เอง)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
  - บรรยายพิเศษ : ประเทศไทย 4.0 กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .PDF  
  - 
ศึกษา ทบทวน แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 .PPTX  .PDF
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2560 - 2564  .PPTX  .PDF 

แจ้งช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน/ไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. กรอบเป้าหมาย นผ.3.1 และ แบบฟอร์ม นผ. 3.2 คลิก

3. กรอบเป้าหมาย 3.1 (ใหม่ ปรับ ณ วันที่ 12/ก.ย./59) คลิก

 มอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (Administrator) รายละเอียด คลิก

 รายงานข้อมูลการฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล คลิก

 แก้ไข!!!!! แจ้งการปรับเป้าหมายและปรับโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 10 จังหวัด ดังต่อไปนี้ ศพจ.ตราด, ศพจ.สระแก้ว, ศพจ.กาญจนบุรี, ศพจ.หนองคาย, ศพจ.นครพนม, ศพจ.มุกดาหาร, ศพจ.ตาก, ศพจ.เชียงราย, ศพจ.สงขลา และศพจ.นราธิวาส 

หนังสือจากอธิบดี คลิก

เอกสารร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับแก้ไข 15/08/2559) คลิก

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

 แจ้งปรับชื่อหน่วยงานในระบบสารสนเทศ คลิก

 แจ้งเรื่องการย้ายแผนการฝึก/ทดสอบ  คลิก

 ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามไฟล์แนบ คลิก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC2009  ส่วนสถานประกอบกิจการใดทึ่ถูกจัดกลุ่มไว้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน TSIC2009 เช่นกัน

 เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และระบบคลังข้อมูล รายละเอียด คลิก

แจ้ง เรื่อง การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม.(TSIC 2009=> คลิก   อธิบายการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล คลิก

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน