@ประกาศด่วน@

 ขอความร่วมมือสพร./สพน.สำรวจความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2560
ตามเอกสารแนบท้าย และส่งกลับมาที่ e-mail : planandproject@hotmail.com ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
1. หนังสือถึงหน่วยงาน คลิก
2. แบบฟอร์มสำรวจ คลิก

  รายละเอียดการบันทึกและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียด  คลิก

 ขอความร่วมมือจังหวัดภาคใต้ ดังต่อไปนี้ สุราษฎร์ธานี, สงขลา, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ยะลา,นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, กระบี่, ตรัง และพัทลุง สำรวจความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และส่งกลับฝ่ายแผนงานและโครงการภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ทาง E-Mail : planandproject@hotmail.com

หนังสือ 
- สพร คลิก
- สพน คลิก

แบบฟอร์มสำรวจ คลิก

 ผลการประเมิน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)
ดาวน์โหลด คลิก

 หนังสือข้อสั่งการขอทราบแผน/งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 นอกเหนือจากงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

แบบฟอร์มแผนงานงบประมาณนอกเหลืองบประมาณประจำปี 2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือเชิญ3 คลิก
หนังสือเชิญ4 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

 ด่วนที่สุด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประสานกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มและจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดส่งให้กองแผนงานฯ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (เอกสารเพิ่มเติม)
หนังสือจากอธิบดี คลิก

หนังสือจากกระทรวงแรงงาน (มาตรการและแนวทางดำเนินการวาระปฏิรูปแรงงาน 8 วาระ) คลิก

เอกสารแนบท้าย คลิก

บูรณกลุ่มจังหวัดกระทรวงแรงงาน (v.3_เอกสารเพิ่มเติม) คลิก

โครงการแผนบูรณาการ Reskill 2561 (เอกสารเพิ่มเติม) คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง ยกเว้น สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ แจ้งตอบกลับแบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนปูนซีเมนต์และกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสาน นส.เขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล  0 2247 9420

รายละเอียด คลิก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ระหว่างวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ  แจ้งชื่อผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  โดย  คลิกที่นี่  (หมายเลข id 120)  หนังสือเชิญ สำหรับ ส่วนกลาง คลิก    หนังสือเชิญ สำหรับ ส่วนภูมิภาค คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดี วารี หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หัวข้อ การวางแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการแก้ไขปัญหา คลิก

ด่วนที่สุด ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หนังสือจากอธิบดี คลิก
บันทึกข้อตกลง คลิก
แบบฟอร์ม คลิก
หนังสือแจ้งเวียนเพื่อขอ PIN Code คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่19 - 20 มกราคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งเวียนเพื่อโปรดทราบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้

เนื้อหาส่วนที่ 1
เนื้อหาส่วนที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ด่วนที่สุด  ขอให้หน่วยงาน 12 สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง  กำหนดรุ่นการฝึกในแต่ละรุ่นว่าเป็นการฝึกรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงหรือไม่ ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยด่วน 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ด่วนที่สุด ส่งโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งเรื่องการดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ คลิก

 ไฟล์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560  วันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  คลิก

 ประกาศ!!!! ขอแก้ไขเนื้อหาภายในคู่มือแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 หน้าที่ 293 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ  ปี 2560 แจ้งว่าขอแก้ไขจากอายุ 50 ปี เป็น 60 ปีขึ้นไป ตามพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ

 ประกาศ!!! ตัวชี้วัดการบันทึกข้อมูลฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วัน   คิดเฉพาะสาขาที่เปิดฝึก/ทดสอบ ที่มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2560 และคิดเฉพาะสาขาที่อยู่ภายใต้งบประมาณปกติ เท่านั้น

 

ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นรูปภาพกิจกรรม ส่งมาที่ อีเมล์ piyaprai@gmail.com หรือรายงานผลทางเฟสบุ๊ค กองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ ศป. ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ จะได้รวบรวมส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ใช้ประกอบการออกรายงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวจิรัปภา ปิยะไพร 02245 5785

ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลแผนงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมคลิก

 

 แจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สรุปการประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2561 คลิก

 ประกาศ!!! แจ้งผลการประเมินตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน แต่ละหน่วยออกแล้วดูได้ที่ website ของ พบ. คลิก

 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง โครงการจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สำหรับเกษตรกร รองรับ Thailand 4.0 ขอความร่วมมือสถาบัน (1-25) และทุกศูนย์ฯ ปรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรตามความเหมาะสม และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานตามโครงการภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ Email : Planandproject@dsd.go.th
หนังสือเรียนสถาบันและศูนย์ คลิก
เอกสารแนบ ใบปลิว หลักสูตร

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพ รายละเอียด คลิก

 หนังสือที่กรมเห็นชอบการทำงาน ปี 2561
- ฉบับเรียนอธิบดี คลิก
- ฉบับลงนามถึง สพร. คลิก

 ทำร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2561
- แนวทางจัดทำงบประมาณ 2561 คลิก
- เชื่อมโยงโครงการ 2561 กับ นโยบายอธิบดี คลิก
- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี 2561 คลิก
- ร่างแผน ปี 2561 (นผ. 3.1) คลิก
- การทบทวนการทำงบประมาณแบบบูรณาการ คลิก

- Stem การศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม คลิก

- ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล คลิก

- แผนที่ คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ของแจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิก

 ประกาศ!!! กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูล
รายชื่อ
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ในระบบรายงานข้อมูลที่เว็บไซต์ 
http://dev.dsd.go.th/oloc หรือหากหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Excel ไว้แล้ว ขอให้จัดทำตามรูปแบบของระบบรายงานดังไฟล์ตัวอย่างแล้วส่งมาที่อีเมล์ itdev@dsd.go.th

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. ไฟล์ตัวอย่าง Excel คลิก

 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ( วันที่ 27 ตุลาคม 2559)

1. วาระการประชุม คลิก
2. 11 โครงการ 1 ผลผลิตกิจกรรมร่างแผนปี 2561 คลิก
3. สรุป 12 ภาคนำร่อง นโยบายอธิบดี คลิก
4. แนวทางจัดทำงบประมาณ 2561 จากสำนักงบ คลิก
5. กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณการ 2561 คลิก
6. จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำตามจปฐ 2558 คลิก
7. ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล คลิก
8. แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี 2561 คลิก
9. ร่างแผน 61 (นผ. 3.1) ภาพรวม คลิก
10. สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง คลิก
11. หลักเกณฑ์การปรับเป้าหมาย คลิก

ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัด...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิ๊ก

2. เอกสารการทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน คลิ๊ก

 ประกาศ!!! ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคะแนน ตามตัวชี้วัด KPI12  ได้ที่คลังข้อมูล 1 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าภาพตัวชี้วัด

 ด่วนที่สุด การของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่  12  ตุลาคม  2559  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)

หนังสือ

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าเกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท


 หนังสือจากอธิบดี คลิก 

คู่มือแนวทางแผนปี 2560 คลิก

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ ประจำ เดือนกันยายน (อัพเดท 27 กันยายน 2559 )   คลิก

 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำ เดือนกันยายน  (อัพเดท 30 กันยายน 2559 ) คลิก


 

การตรวจสอบแผนประจำปี 2560 ที่บันทึกเข้าระบบ คลิก

ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TSIC2009  คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งการบันทึกข้อมูล   การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทด) ปี 2560 คลิก หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กองแผนงานฯ 02 2461935 

ขอความร่วมมือ หากหน่วยงานบันทึกแผนการดำเนินงานปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทราบด้วย ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก เพื่อจะได้นำแผนของหน่วยงานไปประมวลผลรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2560 ต่อไป  (สำหรับแผน พรบ.(รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย) หน่วยงานยังไม่ต้องบันทึก  ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะบันทึกให้เอง)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
  - บรรยายพิเศษ : ประเทศไทย 4.0 กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .PDF  
  - 
ศึกษา ทบทวน แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 .PPTX  .PDF
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2560 - 2564  .PPTX  .PDF 

แจ้งช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน/ไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. กรอบเป้าหมาย นผ.3.1 และ แบบฟอร์ม นผ. 3.2 คลิก

3. กรอบเป้าหมาย 3.1 (ใหม่ ปรับ ณ วันที่ 12/ก.ย./59) คลิก

 มอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (Administrator) รายละเอียด คลิก

 รายงานข้อมูลการฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล คลิก

 แก้ไข!!!!! แจ้งการปรับเป้าหมายและปรับโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 10 จังหวัด ดังต่อไปนี้ ศพจ.ตราด, ศพจ.สระแก้ว, ศพจ.กาญจนบุรี, ศพจ.หนองคาย, ศพจ.นครพนม, ศพจ.มุกดาหาร, ศพจ.ตาก, ศพจ.เชียงราย, ศพจ.สงขลา และศพจ.นราธิวาส 

หนังสือจากอธิบดี คลิก

เอกสารร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับแก้ไข 15/08/2559) คลิก

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

 แจ้งปรับชื่อหน่วยงานในระบบสารสนเทศ คลิก

 แจ้งเรื่องการย้ายแผนการฝึก/ทดสอบ  คลิก

 ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามไฟล์แนบ คลิก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC2009  ส่วนสถานประกอบกิจการใดทึ่ถูกจัดกลุ่มไว้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน TSIC2009 เช่นกัน

 เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และระบบคลังข้อมูล รายละเอียด คลิก

แจ้ง เรื่อง การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม.(TSIC 2009=> คลิก   อธิบายการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล คลิก

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน