@ประกาศด่วน@

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเรื่องการรายงานผล สท.2 ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิก

เรียน  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังนี้
1.การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรด้วย Own Cloud
2.การพัฒนา Mobile Application สำหรับใช้งานข้ามแพทฟอร์มด้วย Lonic Framework
3.การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ Web Application

ขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แจ้ง ชื่อ - สกุล พร้อมหลักสูตรที่ต้องการอบรม

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ E-mail virat.pu@sipa.or.th,virat04@gmail.com Tel:08 1614 4141

 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ข้อมูลในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด คลิก โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบสรุปงาน/แผนงาน/โครงการด้าน ICT ที่ใช้งบประมาณ ปี 2558 ที่ คลิก พร้อมแนบใบสั่งซื้อและส่งกลับมาที่ e-mail : wanchai@dsd.go.th  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อรวบรวมเสนอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน  ต่อไป
         ศูนย์ IT ยังไม่ได้รับข้อมูล จากหน่วยงาน : 58 หน่วยงาน (ขออนุญาต ขึ้นชื่อหน่วยงาน วันจันทร์ นะครับ)

 กองแผนงานและสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการใช้เครือข่ายภายใน (อินทราเนต์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครือข่าย (อินทราเน็ต) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559 สำหรับใช้เป็นเครือข่ายหลักในการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบสื่อสารข้อมูลต่างๆผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตลดลง กองแผนงานและสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเช่าอินเตอร์เน็ตที่เป็นแบบ ADSL FTTX เท่านั้น ให้กับทุกหน่วยงาน เป็นค่าเช่าสำหรับเดือน เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร Download

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการสำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ADSL , FTTX  ภายในจังหวัด หากไม่เพียงพอให้แจ้งกลับ  ด่วน (ภายในวันที่ 1 ก.พ. 59) ที่ Email : itsupport@dsd.go.th โทรศัพท์ 02 246 1936

 ขอความร่วมมือใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

รายละเอียดพร้อมเอกสารแนบ 1.หนังสือจากอธิบดี คลิก / 2.แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิก / 3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คลิก / 4.ชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานกรมพัฒฯ คลิก / 5.คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป คลิก/ 6.คู่มือใช้งานกับ Android, Iphone, Ipad และอื่นๆ คลิก และกรุณาส่งกลับมาที่ e-mail : itp.it.pid@dsd.go.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 ด่วนที่สุด!!! ขอให้ สพภ./ศพจ./ศพร. เร่งรัดการส่งข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ 10คลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล
รายละเอียด คลิก และส่งมาที่ planandprojet@hotmail.com (ฝ่ายแผนงานฯ กองแผนงานและสารสนเทศ) ภายใน วันที่ 27 มกราคม 2559 เพื่อรวบรวมนำเรียนท่านผู้บริหารต่อไป 

 Download  แบบสำรวจสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (เฉพาะตำแหน่งงาน) และกรุณาส่งกลับมาที่ e-Mail : logistics@dsd.go.th


 Download  แบบสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สำหรับสถานประกอบการ) และกรุณาส่งกลับมาที่ e-Mail : logistics@dsd.go.th


ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม ประเมินโครงการปี 58 ระหว่างวันที่ 14 -22 มกราคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ (กลุ่ม 2) คลิก และ รายชื่อผู้ควบคุมงาน(กลุ่ม 3) คลิก 

ที่ตอบแบบสอบถาม มาแล้ว หากยังไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาบันทึกใหม่อีกครั้ง รวมถึงหน่วยงานที่ยังบันทึกไม่เสร็จ ขอความร่วมมือบันทึกให้เสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (เฉพาะกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3)
 การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 การบันทึกแผนที่ปรับแก้ไขตามนโยบายรัฐบาลในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

ตามหนังสือที่ รง 0402/ว00009 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 กองแผนงานและสารสนเทศขอความร่วมมือหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ 10 คลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล และ 13 กลุ่มกิจการในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยขอให้ใช้หลักสูตรขอ สพท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ประกอบการปรับแผนฯ ดังกล่าว  คลิกดาวนโหลดหลักสูตร
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการตามภารกิจรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม 10 คลัสเตอ       กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแบบฟอร์ม คลิก ส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ได้ที่ Planandproject@hotmail.com  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559  

 แจ้งข้อมูลทะเบียนทหารกองประจำการ คลิก


 แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เงินกันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด คลิก


ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกผลข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด คลิก
 
กองแผนงานและสารสนเทศขอจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้กับทุกหน่วยงานต่อไปอีก ๓ เดือน (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๙) เอกสารดาวน์โหลด


การรายงานงบการเงินและการรายงานผลรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดือนธันวาคม 2558 ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบผ่าน link. eit.dsd.go.th/cat3 จากเดิม วันที่ 3 ของเดือนถัดไป เป็นวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   ทั้งนี้ เฉพาะรายงานงบการเงินและรายงานผลรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

 มอบหมายการใช้งานระบบสารสนเทศ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียด คลิก 

 ดาวน์โหลดแบบสอบถาม สำหรับพนักงาน สถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม /เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 รายละเอียด คลิก 


 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งเรื่องการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามตัวชี้วัดฯ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการ รอบการประเมินที่ 1/2559 ตัวที่ 3  (บันทึกผลภายใน 15 วันหลังจากวันเริ่มเปิดฝึก) โดยจะวัดหลักสูตรที่มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 15 มีนาคม 2559 รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากประกาศของกองการเจ้าหน้าที่ ตามลิงค์นี้ คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งแก้ไขคำนิยามใน  กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รายละเอียด คลิก

 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือส่งผลงานสำคัญประจำสัปดาห์ รายละเอียด  คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้ง เรื่อง การอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รายละเอียด คลิก

 

การบันทึกข้อมูลทดสอบมาตรฐานที่ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบฯเอกชน รายละเอียดคลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งการจัดทำเป้าหมายตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฯ รายละเอียด คลิก

ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ /สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกเป้าหมายตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คลิกดาวน์โหลดแผนปี 59) ในระบบ http://datacenter.dsd.go.th.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่16 พฤศจิกายน 2558 

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ปรับปรุง (update) ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน ระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปี 2559 คลิก

ขอความร่วมมือ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด กรอกแบบสอบถามเพื่อทบทวนความเหมาะสมในการเช่าระบบเครือข่ายInternet เพื่อใช้ประกอบการจัดงบเช่าเน็ตปี 59 และ ประกอบการติดตั้งการใช้อินทราเน็ต GIN ของ สพภ. ศพจ. ทุกจังหวัด ตามแบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด2 ส่งข้อมูล .docx , .pdf ที่ email:ITsupport@dsd.go.th เอกสารดาวน์โหลด1 เอกสารดาวน์โหลด2 (หากไม่ส่งจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายในหน่วยงานที่ต้องการ)


8.ขอให้ สพภ. / ศพร.กท / ศพจ./ สพน.ชส / กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ/กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน / สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ บันทึกแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้บันทึกแผนให้ครบทั้ง 4  ไตรมาส และสำหรับ 6 เดือนแรกขอให้บันทึกแผนฯ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองคลัง และ ขอให้บันทึกแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด คลิก

7.กองแผนงานและสารสนเทศขอส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รายละเอียด คลิก
6.ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดคลิก

5.เอกสาร บรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2559 คลิก

 5.การดำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด คลิก
4.แจ้งแนวทางในการเช่าอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2559  คลิก

3. แจ้งหน่วยงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (เงินกันงบประมาณ 2557)  รายละเอียด  คลิก

1. ระบบรายงานข้อมูลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (cat3,cat4,cat5) คลิก

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน