กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

by | 29 เมษายน 2021

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล (Linkage Center) และสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน
และงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่ คลิก

ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

 1.  แผนผังขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
 2. รายละเอียดขั้นตอนขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
 3. หนังสือ MOU ร่วมกับกรมการปกครอง และรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล
 4. หนังสือแจ้งเวียนขอ pin code กรมการปกครอง
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล
 6. แบบรายงานรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล
 7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
 8. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์แบบ online
 9. ไฟล์ Library คลิก
 10. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์แบบ offline
 11. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล