ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir]ระบบ Linkage Center กรมการปกครอง  
[dir]สัมมนากองแผนงานและสารสนเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  
[dir]หลักสูตร 18 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 30 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร 60 ชม. โครงการเพิ่มศํกยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ  
[dir]หลักสูตร สพท.ปี 2563 6โครงการ  
[dir]เอกสารการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Thailand 4.0  
[dir]แนวปฏิบัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเผยแพร่ในระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
0 ไฟล์ - 8 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 0 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: