ระบบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (NAS STORAGE) ของกรมชำรุดอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบได้ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเปิดให้ใช้ระบบสารสนเทศบางระบบชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง