โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมใจมุ่งสู่ Thailand 4.0

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมใจมุ่งสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  

     กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่กำหนด เข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายละเอียดตามเอกสารแนบ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555 จากต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้เข้าระบบตอบรับได้ที่http://eit.dsd.go.th/napa/ ภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560(ส่วนกลาง) และ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 (ส่วนภูมิภาค) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://home.dsd.go.th/hr หัวข้อข่าวอบรม/สัมมนา)

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน