ดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานเริ่มดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560 จากแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1.หนังสือ คลิก

2.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์แบบเร่งด่วน (ตอบทันที)  คลิก มีแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 17.00 น.

3.แบบสอบถามผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560 (ตอบภายหลัง)  คลิก

4. คู่มือ คลิก  มีแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 17.00 น. 

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน