การบันทึกข้อมูล ยก-ทด

ขอแจ้งการบันทึกข้อมูล   การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทด) ปี 2562
1.การฝึก
1.1 ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงาน (เป้าหมาย) ที่ได้รับเป้าหมายจากกรมฯ  ในส่วนของการฝึก ที่แผนการฝึกตามช่องทางที่กองแผนงานได้กำหนดไว้  


1.2 เมื่อมีการฝึกเสร็จสิ้น  ให้นำผลการฝึก บันทึกเข้าไปในระบบ ตามแผนที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

2.การทดสอบ
2.1 กำหนดแผนการทดสอบตามช่องทางที่กองแผนงานได้กำหนดไว้ 

โดย นำจำนวนผู้ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบ (ก็คือ คนที่ผ่านการฝึกจากข้อ 1.2 แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคน เนื่องจากบางคนอาจจะไม่ประสงค์ทดสอบ) มาใส่เป็นเป้าหมายของแผนการดำเนินงานทดสอบ
2.2 เมื่อดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น ให้บันทึกผลการทดสอบตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 2.1

ตัวอย่าง
สมมติ จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายที่กรมกำหนดให้ทำโครงการนี้ 40 คน 

จังหวัดเพชรบุรี กำหนดที่จะเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย  ในวันที่ 15 -30 ตค 2560 จำนวน 20 คน

หลังอบรมมีผู้ผ่านการฝึก 15 คน   ในจำนวน 15 คน มี10 คนต้องการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทย  ศพจ.เพชรบุรี จึงทำเรื่องเปิดทดสอบในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย และ ดำเนินการทดสอบ จนกระทั่งได้ผู้ผ่านการทดสอบ 3 คน

ดังนั้น  

ข้อ 1.1  ก็คือใส่ตัวเลข 20 (เป้าหมายฝึก)      

ข้อ 1.2  ผลการฝึกจะมีผู้ผ่านการฝึก 15 คน ไม่ผ่านการฝึก 5 คน   

ข้อ 2.1 ใส่ตัวเลข  10 (เป้าหมายทดสอบ)  

ข้อ 2.2  ผลการทดสอบ จะมีผู้ผ่านการทดสอบ  3 คน ไม่ผ่านการทดสอบ 7 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน