ด่วน! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอผลการประเมินโครการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ ดำเนินการโดย  กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.หนังสือเชิญ คลิก (สพร./ศพจ./ผส./วส./ศท./ศป./บค./สพท./ปส.)

2.กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คลิก

3.แจ้งรายชื่อ คลิก  ภายในวันที่  18  สิงหาคม  2559

4.แผนที่ คลิก  ทั้งนี้กรมฯ รับผิดชอบค่าที่พัก 2 คืน (วันที่  21-22  สิงหาคม  2559)  ดูเพิ่มเติม

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน