แจ้งการปรับหน่วยงานในระบบสารสนเทศ

เนืองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานในระบบสารสนเทศของกรมฯ โดยจะมีผลต่อรายงานตัวชี้วัดต่างๆ  ในคลังข้อมูล ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป    สำหรับรายงานตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน , 9 เดือน  รวมถึงรายงานประจำเดือน  ที่ผ่านมา จะยังเป็นชื่อหน่วยงานเดิม ก่อนแบ่งส่วนราชการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน