ค้นหา
ตรวจสอบการบันทึกแผน/เป้าหมาย ปี 2558 11/11/2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ พ.ศ. 2557 04/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งปม. 2557 04/11/2557
แจ้งการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ 31/10/2557
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 30/10/2557
ขอความร่วมมือส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ 26/10/2557
แจ้งการปรับรายละเอียดการคำนวณงบประมาณโครงการ ตามผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 21/10/2557
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ 20/10/2557
การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ 17/10/2557
แจ้งช่องทางบันทึกแผนและผลการฝึกอบรมได้รับการจัดสรรงบฯ. 2557 (เพิ่มเติม) ในกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมฯลฯ 26/09/2557
แจ้งช่องทางบันทึกแผนและผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบของ สมฐ 18/09/2557
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามตัวชี้วัดที่ ๘ 10/09/2557
เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 06/09/2557
เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการปรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 05/09/2557
เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ 03/09/2557
มีทั้งหมด 84 รายการ 6 หน้า«Previous5Next»
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน