ค้นหา
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และวัสดุการฝึกภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 03/06/2558
แจ้งการปรับแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในช่วง 6 เดือนหลัง 02/06/2558
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 19/05/2558
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ ปี 57-58 : การประเมินผลโครงการด้วยการถอดบทเรียนคณะกรรมการตรวจรับฯ 23/04/2558
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse) 20/04/2558
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse) 10/04/2558
การบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ ในระบบรายงานผล 26/03/2558
ขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 17/03/2558
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 11/02/2558
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 06/02/2558
การใช้งานเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด 06/02/2558
แจ้งหนังสือเวียน 3 เรื่อง 22/01/2558
แจ้งหนังสือเวียนการเสนอความเห็นตามมติผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2557 16/01/2558
ขอให้หน่วยงานส่งเอกสารเพิ่มเติมโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรม ปี 2557 24/11/2557
แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับทหารผ่านศึกและครอบครัว งบกันเหลื่อมปี 2557 13/11/2557
มีทั้งหมด 84 รายการ 6 หน้า«Previous4Next»
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน