ค้นหา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมใจมุ่งสู่ Thailand 4.0 07/08/2560
ดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ 28/12/2559
ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18/11/2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 01/11/2559
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27/10/2559
plankpi 23/09/2559
TSIC2009 23/09/2559
การบันทึกข้อมูล ยก-ทด 19/09/2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 07/09/2559
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราช บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 02/09/2559
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/08/2559
ด่วน! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอผลการประเมินโครการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2558 10/08/2559
แจ้งการปรับหน่วยงานในระบบสารสนเทศ 09/08/2559
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารและกำกับดูแลการใช้งานระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (Administrator) 01/08/2559
แจ้งเรื่องการย้ายแผนฝึก/ทดสอบ 19/07/2559
มีทั้งหมด 84 รายการ 6 หน้า«Previous1Next»
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน