ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

9 สิงหาคม 2564

พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ภายใต้ฐานวิถีชีวิต/หม่ (New Normall)

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการเชื่อมโยง

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

read more