คู่มือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงหน้า 90 – 92) คลิก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการเชื่อมโยง

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

read more